HUR UPPNÅS KURSMÅLEN?

modern elmiljö - En tydlig praktisk inriktning

Hur ett läromedel utformas beror på hur kursmålen uppfattas och tolkas av den som producerar läromedlet. Det utformas också av den pedagogiska målsättning man har samt hur man anser att materialet skall användas. Vad ligger då för tankar bakom Ellära i teori och praktik?

Inriktningen på kursen praktisk ellära anges i beskrivningen av det centrala innehållet. Jämfört med tidigare kurser kan man få intrycket av att flera olika kunskaper saknas i beskrivningen men som alltid ansetts viktiga. Däremot nämns dessa i t ex Ellära 1 men inte i Praktisk ellära. Ett exempel är serie- och parallellkoppling. Emellertid ger beskrivningen i praktisk ellära utrymme för dessa kunskaper t ex under rubriken ”lik- och enfasväxelströmskretsars funktion”.  Det är i själva verket svårt att beskriva funktionen i en elektrisk krets utan att behandla serie- och parallellkoppling. När målbeskrivningen för praktisk ellära granskas finner man på liknande sätt att den kan vara omfattande. Vad som ingår blir till stor del en tolkningsfråga.

När Ellära i teori och praktik utformats har vi tolkat skolverket så att namnet anger målet. Kursen heter ”praktisk” ellära. Den som läser kursen skall inte lära sig kunskaper som är antingen helt teoretiska utan en tydlig koppling till det praktiska, eller ur tiden, dvs de tillför inget för det praktiska arbetet längre, kanske p g a teknikutvecklingen. Eller så är de på annat sätt inte relevanta. Eleven skall lära sig det som är praktiskt användbart. Man kan också säga att kunskaperna måste läras ut med en praktisk tillämpning för att de skall bli till nytta över tid. När elektriker vidareutbildas brukar man i regel repetera grundläggande ellära. Varför är det så? Kunskaperna har ofta fallit i glömska därför att de inte använts praktiskt. Vårt mål med Ellära i teori och praktik är därför att tillämpa de kunskaper i ellära som är nödvändiga för att uppfylla målbeskrivningen i ett tydligt praktiskt perspektiv.

Därför presenteras kunskaper i faktaboken alltid i ett praktiskt sammanhang. T ex tillämpas Kirchoffs lagar i första hand inte bara i ett teoretiskt sammanhang med kretsscheman och motstånd utan i en verklig elanläggning i samband med dimensionering av ledare, i samband med vagabonderande ström, kortslutningsström etc.

Innehåll i Faktaboken som svarar mot kursmålen  Praktisk Ellära
Tillsammans med Praktiska övningar och Teoretiska övningar uppnås kursmålen 

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator                         Kap 3-6
   till belastning.   
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.               Kap 1          Ellärans grunder                                                                                                sid 12 - 15
   Fakta                                                                                                        Sid  218, 189-192
 • Elektriska storheter och samband.                                                                      Kap 1          Ellärans grunder                                                                                                      sid 1-24
   Fakta                                                                                                                   Sid 176-185
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.                 Kap 5 och 6
    Fakta                                                                                                                    sid 200-207
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.                            Kap 3
 • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och     Kap 3 och 7
   användning.
 • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.                                    Kap 7
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.                                 Kap 7
 • Skyddsledarens funktion och verkan.                                                                     Kap 4
 • Övertonernas verkan på elnätet.                                                                              Kap 6
 • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.                 Kap 6 och 7
kOPPLINGARkOPPLINGAR
kOPPLINGAR
Ladda ner matris över kopplingar till mål>>

Skolverkets anvisningar för kursmål

  • eleverna utvecklar färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag.
  • bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem
  • leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elsystemet (ledningsbundna störningar definieras som t ex vagabonderande strömmar och övertoner)
  • ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsfrågor och om bestämmelser och standarder inom elområdet
  • ge eleverna möjlighet att praktiskt utföra mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem
  • praktiskt söka och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning
 
Specificerat nämns följande
1. Kunskaper om elsystemets uppbyggnad och funktion.
2. Kunskaper om lik- och enfasväxelströmskretsars uppbyggnad och funktion              samt färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i dessa med                  belastningar av olika slag.
3. Kunskaper om trefassystems uppbyggnad och funktion samt färdigheter i att          mäta och beräkna elektriska storheter i dessa med belastningar av olika slag.
4. Kunskaper om uppkomsten av störningar och om deras verkan på elsystemet.
5. Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar.
6. Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefassystem.
7. Kunskaper om säkerhetsfrågor och om bestämmelser och standarder inom              elområdet.

Ämnet ellära är uppdelat i tre olika kurser, var och en för ett särskilt syfte.
​​​​​​​1. Ellära 1.  Enligt skolverket kan ellära 1 läsas av elever som enbart behöver                likström och enfas växelström i sin utbildning t ex datorteknik och elektronik.
2. Ellära 2. Elever som också behöver kunskaper om trefasväxelström läser även        Ellära 2.
3. Praktisk ellära.  I skolverkets kommentarer sägs att kursen Elektroteknik och            Praktisk ellära tillsammans är lämpligt för BB1.

​​​​​​​​​​​​​​

PRAKTISK ELLÄRA

• Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
• Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
• Elektriska storheter och samband.
• Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
• Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
• Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
• TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
• Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.
• Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
• Skyddsledarens funktion och verkan.
• Övertonernas verkan på elnätet.
• Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Ellära 1

• Ledare, halvledare och isolatorer.
• Elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar.
• Grundläggande principer för motorer, generatorer och
   transformatorer samt för överföring av  elenergi.
• Elektrisk serie och parallell koppling.
• Lik- och enfasväxelström.
• Elektriska och magnetiska fält.
• Elektromagnetisk kompabilitet (EMC), övertoner och faskompensering.
• Resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar.
• Olika mättekniker samt metoder för att analysera  
   mätvärden och utföra felsökning och felavhjälpning.

ELLÄRA 2

• Trefassystemets uppbyggnad och funktion från  transformator till belastning.
• Resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar i trefasnät.
• Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk  belastning.
• Trefasmotorers och trefastransformatorers funktion och  
   påverkan i trefassystemet.
• Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
• TN-C-systemets samt TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
• Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.
• Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
• Skyddsledarens funktion och verkan.
• Linjära och olinjära lasters verkan på uppkomsten av övertoner.
• Kraftelektroniska utrustningars användning och funktion.                                  
• Filtrering, stabilisering och andra åtgärder för att minska ledningsburna                    störningar.